მიღების წესი

სკოლაში ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობის დოკუმენტის ასლი

მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები

გასაუბრება

სასწავლებელთან ხელშეკრულების გაფორმება